معلمان

معلمان

     

کادر مدیریتی

1- آقای امامی فر : مدیر   : emamifar@basirat12.ir

2-آقای منصوری : معاون

3- آقای ظهیری : معاون

4- آقای خسروی : مشاور

5- آقای خرا شادی زاده : مسوول امور رایانه

6- آقای رحیمی : مسوول امور دفتری
 

کادر آموزشی مجتمع

1-
آقای اکبری : اقتصاد و آمار

2- آقای باژم گفتار : فیزیک

3- آقای حسنی : زبان خارجه

4- آقای خسروی : زیست و زمین شناسی

5- آقای زعفرانی : ادبیات و زبان فارسی

6- آقای زین العابدینی : ریاضیات

7- آقای سلطانزاده : تاریخ ، جغرافی ، اجتماعی

9- آقای غفاری : عربی و معارف اسلامی

10- آقای مشهد بان : ادبیات و زبان فارسی و فلسفه و منطق