کاردانش

کاردانش

ساختار رشته های مهارتی کاردانش
رشته های مهارتی از اجزای زیر تشکیل می شوند
یک- دروس عمومی الزامی
این دروس در همه رشته های مهارتی شاخه کاردانش مشترک است و جمعاً 53 واحد می باشد در پایه اول مدارس روزانه 31 واحد و در پایه دوم و سوم 22 واحد ارائه می شود
دو- استانداردهای مهارت
این دروس برنامه آموزشی - مهارتی هستند که حداقل 20 واحد تا سقف 43 واحد در هر رشته متغیر است این مهارتها محور اصلی آموزش و اشتغال دانش آموزان می باشند
سه-دروس پیش نیاز
به منظور ایجاد شایستگی در دانش آموزان برای ورود به آموزش استانداردهای مهارت و جبران برخی کمبودهای آموزشی ؛ از میان دروس عمومی ، پایه و اختصاصی برخی رشته های شاخه فنی و حرفه ای بعضی از دروس به مجموعه دروس الزامی رشته مهارتی اضافه شده است
چهار - دروس تکمیل مهارت
این دروس دانش آموز را برای خوداشتغالی آماده می سازند و عبارتند از
کارآفرینی : آشنایی با روش های ایجاد کسب و کار ، حفظ و تداوم آن
قانون کار : آشنائی با قوانین کار مربوط به ایجاد کارگاه و به کارگیری نیروی انسانی در کارگاه
ایمنی و بهداشت کار : توانائی ایمن سازی محیط کار و بهداشت حرفه ای
پنج - کارورزی
دانش آموزان پس از فراگیری مهارت و کسب توانائی های مربوط به خود اشتغالی باید بتوانند در محیط واقعی نیز کار کنند بنابراین برنامه کارورزی تا سقف 4 واحد یعنی 240 ساعت در هر رشته پیش بینی شده است. امکان یا عدم امکان ارائه کارورزی در هر مهارت در یک منطقه شاخص مناسبی برای تعیین نیاز شغلی منطقه و ضرورت توسعه یا عدم توسعه یک رشته مهارتی می باشد
شش- دروس اختیاری
دروس اختیاری به منظور انعطاف در آموزش های شاخه کاردانش جهت انطباق با شرایط محیطی ، امکانات ، نیازهای منطقه ، نیروی انسانی و اشتغال طراحی شده اند. واحد آموزشی باید با شرایط و امکانات خود و نیازهای منطقه ای ، علایق واستعدادهای دانش آموزان با توجه به جدول دروس اختیاری متناظر با رشته مهارتی دروسی را برای پوشش واحد های اختیاری هر رشته مهارتی به دانش اموزان
ارئه نماید
نحوه ادامه ی تحصیل دانش آموزان شاخه کاردانش
کلیه ی هنرجویان شاخه کاردانش مجاز هستند در آزمون کاردانی پیوسته در رشته های متناسب با دیپلم خود شرکت نمایند ،این فارغ التحصیلان می توانند در آزمون های کاردانی دولتی ، دانشگاه آزاد اسلامی و علمی کاربردی و .... شرکت نمایند . که البته باید تعداد 96 واحد درسی دوره سه ساله را تا پایان شهریور ماه سالی که در آزمون فوق شرکت نموده گذرانده باشد و فارغ التحصیل گردیده باشد
هنرجویان کاردانش می توانند  بدون شرکت در آزمون تغییر رشته در دوره پیش دانشگاهی و در رشته دلخواه ادامه تحصیل دهند

Share